Kontakt

Przedszkole 

Niepubliczne

"SMERFY"

Elżbieta Krupa

ul. Jeziołowicza 21
10-690 Olsztyn
tel./fax 89 541 55 60
 e-mail: przedszkolesmerfy.olsztyn@wp.pl


Szukaj


O NAS


                     Przedszkole Niepubliczne "SMERFY"

W roku szkolnym 2017/2018 przedszkole jest czynne w godzinach : 6.15 - 17.15


Grupa  I  (3 - latki) – "Smerfusie", nauczycielka : Iwona Wyralska,

grupa pracuje w godzinach: 8.00 - 15.00


Grupa  II  (4, 5, 6 latki) – "Pracusie"
, nauczycielki : mgr Anna Kojtek, mgr Justyna Olkowska - Korczak,
pomoc nauczycielek: p. Agnieszka Kreczman - Mucha

grupa pracuje w godzinach: 6.15 - 17.15 

Tematyka roczna przedszkola:

       Każdy rok w naszym przedszkolu mija pod wybranym przez nas hasłem, wokół którego skupiamy  działania wychowawczo - edukacyjne.

W  roku  2017/2018  koncepcją pracy przedszkola będzie temat roczny: "Kulturalny Przedszkolak". Udział w licznych akcjach i programach edukacyjnych oraz różnorodne formy działań nauczycieli pozwolą na realizację głównych celów w związku z tematyką roczną.

Celem przedszkola jest:

- wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna edukacja z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań

- pobudzanie aktywności dziecka zmierzającej do poznania samego siebie, własnych możliwości, otoczenia społeczno-przyrodniczego, relacji z innymi, ale przede wszystkim dążenie do wzrastającej samodzielności, a w konsekwencji do samostanowienia zgodnego z osobistymi potrzebami i aspiracjami.

- nauka poprzez zabawę, będącą podstawową aktywnością dziecka, która odpowiednio ukierunkowana staje się  dokładnie zaplanowanym procesem dydaktyczno – wychowawczym

- realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego na podstawie programu wychowania przedszkolnego w celu osiągnięcią przez dzieci gotowości szkolej i sukcesów w przyszłej nauce.

Metody pracy z dzieckiem w przedszkolu:

W  celu inspirowania samodzielnych działań dzieci nauczycieki stosują w przedszkolu wiele metod aktywizujących poprzez organizowanie zabaw muzycznych, ruchowych, dydaktycznych i plastycznych tj.:

- zabawy muzyczne wg idei Carla Orffa

Polegają na rozwoju aktywności dziecka w korelacji z kulturą rytmiczno - muzyczną i kulturą słowa .Te trzy czynniki – muzyka , mowa i ruch przenikają się wzajemnie i dają dziecku możliwość rozwijania inwencji twórczej i samoekspresji, poszukiwanie różnych rozwiązań, odkrywanie coraz to innych, bogatszych środków wyrazu. Taka aktywność prowadzi do intensywnego rozbudzania wyobraźni i wrażliwości w ogólnym i muzycznym znaczeniu, do wejścia w bogaty świat muzyki, nawet przy niewielkiej wiedzy muzycznej dziecka.

- zabawy ruchowe z elementami Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Jest to metoda niewerbalna poprawiająca komunikację dziecka z otoczeniem, uaktywniająca „język ciała i ruchu”. Dzięki tym ćwiczeniom, dzieci w przedszkolu uczą się poznawać przestrzeń i zachowywać w niej, czują się swobodnie i nie obawiają się otoczenia. Stają się mniej zahamowane i bardziej otwarte na sytuacje problemowe. Metoda ta pozwala dzieciom poznać swoje ciało i uczy kontrolować jego ruchy, ułatwia też nawiązywanie kontaktów, uczy empatii.

- zabawy z wizytówkami wg koncepcji metodycznej dr Ireny Majchrzak

Polega na zapoznaniu dzieci z tajnikami pisma przez własne imię zapisane w postaci wizytówki. Zdaniem autorki o nabyciu umiejętności czytania decyduje umysł i wzrok. Nowością w tej metodzie jest to, że naukę czytania rozpoczyna od własnego imienia dziecka ze względu na subiektywną odczuwalność jego ważności przez samo dziecko. Oparta jest na pełnym polskim alfabecie (44 znaki), dając dziecku możliwość poznania wszystkich dźwięków i ich odpowiedników graficznych.

- zabawy z wykorzystaniem klocków prof.  B.Rocławskiego

Jest to połączenie płynnego czytania ze zrozumieniem z nauką pisania. W metodzie tej wykorzystuje się kolory (czerwony i zielony) do wyodrębniania poszczególnych głosek podczas nauki czytania. Takie kolorystyczne zróżnicowanie wprowadza się w wyrazach, w których liczba głosek i liczba liter różnią się. Autor tej metody wprowadził do ćwiczeń i zabaw specjalne klocki LOGO, których również jest on twórcą. Klocki te składają się na swego rodzaju ruchomy alfabet, który posiada 4 podstawowe wersje danej litery (każdy klocek zawiera wielką i małą literę drukowaną oraz wielką i małą - pisaną).

- elementy pedagogiki zabawy

Proponuje ona działania dające dzieciom w  grupie możliwość rozwoju w atmosferze zaufania, wzajemnej akceptacji, bez względu na wiek i umiejętności, wyzwala aktywność twórczą  i ciekawość, ułatwia kontakty z innymi, ze sobą i otaczającą rzeczywistością. Celem pedagogiki zabawy jest  oddziaływanie poprzez zabawę na sferę emocjonalną dziecka, sprzyjającą ujawnieniu pozytywnych uczuć wzmacniających poczucie akceptacji i bezpieczeństwa, wspomagających samodzielną aktywność podopiecznych .

- elementy metody Doroty Dziamskiej "Edukacja przez ruch"

To system form i metod kształcenia oraz terapii, który wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu. Człowiek rusza się, a więc przez ruch uaktywnia zmysły, dzięki którym poznaje otaczający go świat. Narzędziem edukacji przez ruch jest koło integracji sensorycznej, czyli koło zintegrowanego ruchu organizmu. Każde zajęcie zawiera: ćwiczenia o charakterze graficznym lub manipulacyjnym-rytmicznie wykonywane przy optymalnym ruchu ciała, swobodne działanie z wykorzystaniem różnych technik plastycznych, prowadzące do powstania karty pracy, zestawienie indywidualnych kart pracy w kartę zespołową, swobodna rozmowa na jej temat, wykorzystanie powstałej karty pracy do przemyślanej analizy, dzięki której możemy zaplanować kolejne formy działania dzieci podczas zajęć.

- „Kuferek tajemnic”

Praca w oparciu o narzędzia TOC -  to unikalny i pierwszy na świecie program korzystający z „Narzędzi myślowych TOC”, który został stworzony z myślą o małych dzieciach. Dzieci z biernych odbiorców stają się czynnymi współtwórcami. Mają wpływ na przebieg zajęć, działają w praktyczny sposób, uczą się jak myśleć. Narzędzia TOC są przy tym na tyle uniwersalne, ze można je stosować w różnych sytuacjach zarówno wychowawczych  jak i dydaktycznych (programowych).